Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-06-14

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Kwiecień, adres poczty elektronicznej dyrektor.zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 25 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie

Adres organu odwoławczego: 16-300 Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3A

Adres e-mail organu odwoławczegozpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 643 25 40

Dostępność architektoniczna

Budynek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie, ul. Zarzecze 1

  • Do budynku prowadzi jedno wejście od basenu portowego.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • W budynku brak windy.
  • Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na piętrze.
  • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami brak.
  • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

Osobom niesłyszącym oraz z innymi ograniczeniami funkcjonalnymi, które potrzebują wszelkiego wsparcia, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub pomocy pracownika sekretariatu.

Skip to content